Är det sant?
Kjell ska lära er finnjäklarna några oregla verboten som dom alltid vet icke. De här är endast humblaexemplar, så löp åt bokhandel och köp!

Lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille suunnatun "Kjell's Svenska" -oppikirjasarjan uusin painos on saapunut kauppoihin 14.1.2020. Se sisältää ensimmäistä kertaa kaikki nykyruotsin epäsäännölliset verbit, myös suomenruotsin, skåånen, kasnäsin, espoonruotsin ja pyhtäänruotsin huomioiden.

Kirjasta tulee uusi painos joka vuosi, mikä varmistaa pysymisesi ajan tasalla (huom. vanhojen painosten kirjoja ei voi käyttää, sillä ne räjähtävät 10 sekunnin kuluttua uuden painoksen käyttöönotosta)

Negra exemplen:

Anna, annar, önn, ynnit antaa
Arva, arvar, urv, örvits tietää
Bilettä, biletter, bölettäde, bylittit juhlia nuorena
Björla, björler, bjyrl, bjärlit laulaa Oi, jouluyö
Boosta, boostar, bööst, byystit kiihdyttää
Bottleflippa, bottleflipper, bötlflapp, botlefluppits bottleflipata
Cabasa cabasar cabös cabysit kompata latinalaisittain
Chilla, chiller, chöll, chullit chillailla
Crispa, crisper, crasp, cruspit rapeutua
Deita, deitar, döit, dyitit treffailla
Delta, deltar dalt dultits piirtää kolmio

Diiba, diibar, daaba, daab jazzailla
Dissa, disser, döß, dussit väheksyä
Doupa, douper, döyp, dyipit huippu-urheilla
Drakma, drakmar, drökm, drykmit kuperkreikkailla
Elba, elbar, ölb, ylbit nukkua
Entra, entrar, antr, untrit parannella
Falska, fålskar, fölsk, fylskit falskata, vuotaa
Faxa, faxar, föx, fyxit faxata, vuoxaa
Fedja, fedjar, fadj, fudjit Fedja-setä ja kolme mutanttiveljeään
Fista, fistar, föst, fystit nyrkkeillä
Fitta, fittar, fatt, futtit vittuilla
Flirta, flirtar, flart, flurtit flirttailla, liehitellä
Fuhra, fuhrer, fuhrde, fuhrt hitleröidä
Funtsa, funtsar, fonz, fyntsits arkita, hajatella
Fyra, fyrer, för, fyrits nelistää
Gamla, gamlar, göml, gymlit vanhentaa
Geisha, gayshar, göish, gyishit pitää seuraa japanilaisittain
Glitta, glittar, glött, gluttit glitteröidä
Hamina, haminar, haminadde haminats ympyröidä
Hamstra, hamstrar, hömstr, hymstrit hamstrata
Harma, harmar, hörm, hyrmits matkia David Bowieta
Heiva, heivar, höiv, huivit heivata, lopettaa
Hella, hellar, höll, hyllits hellyttää
Herja, herjar, harj, hurjit herjata (n)
Hiiva, hiivar, haav, huuvit hiivoittaa (hiivoittimella)
Himja, himjar, hamj, humjit herjata (m)
Hipsta, hipster, höpstr, hypstrit hipsteerata, hipsteröidä (rikssvenska)
Hipsta, hipster, hapst, hupstit hipsteerata, hipsteröidä (fattigssvenska)
Hitla, hitler, hötl, hytlit johtaa 30-luvun Saksaa
Häipä, häipär, höip, hyipits häipätä, kadota
Häslä, häsler, hösl, hysläts meuhkata
Inspa, inspar, önsp, ynspit inspiroida
Insta, instar, önst, unstit postata Instagramiin
Intifada, intifadar, intiföd, intifyddits kansannousta
Jamma, jammar, jömm, jymmit sijoittua viimeiseksi Euroviisuissa
Janka, jankar, jönk, jynkits jankata, jaanata
Jelpa, jelpar, jölp, jylpit jeesata
Jesa, jesar, jös, jusit auttaa
Jooga, jågar, jag, jyygit harrastaa joogaa
Kalkutta, kalkuttar, kölkyttade, kålkuttit kalkuttaa
Karva, karvar, körv, kyrvit karvoittaa
Keika, keikar, köik, kuikit keikkailla, keikata, keikahtaa
Kerma, kermar, karm, kurmit kermoottaa
Klara, klarar, klör, klyrit selvitä, selvittää
Kliistra, kliistrar, klööstr, klyystrit kliistrata, liimata
Koala, koalar, köalde, koalt söpöillä, ks. Panda
Kolva, kolver, kölv, kulvat kolvata

Kooda, koder, köd, kydit koodata
Kreeta, kreetar, kråt, krutit matkustaa Kreetalle
Kreika, kreikar, kröik, kruikit jäädä velkaa
Kuisma, kuismar, köism, kyismit myrskytä Suomessa 26.9.2018
Kurla, kurlar, körl, kyrlit kurlaella
Kurva, kurvar, körv, kyrvit kurvia
Kyllä, kyllär, köll, kullit myöntää (finnisismi)
Kylä, kylär, kål, kulits tarkkailla (neg.)
Kypa, kypär, kop, kupit tarjoilla
Kyrtsä, kyrtser, körts, kärtsit kyrtsätä, kyydittää
Kyytsä, kyytsär, kööts, kyytsit kyytsätä, kyrtdittää
Kärpä, kärpär, körp, kyrpit olla alerttina
Laama, laamar, löm, lymit sylkeä ilman näkyvää syytä
Lahna, lahnar, löhn, lyhnit tuskailla ruotojen kanssa
Larpa, larpar, lörp, lyrpit liveactionroleplayata
Laura, laurar, laurde, laurt juoda nakkipaketin suolavettä

Lenita, lenitar, lenitöde, lenitydits provota feminismillä
Lieksa, lieksar, löiksde, lyiksdt asua Lieksassa
Lifta, liftar, laft, luftit mennä hissillä, nostaa
Liisa, liisar, laas, luusit liisata

Limsa, limsar, lams, lumsit viettää tipatonta tammikuuta
Linda, lindar, land, lundit puhua uutistenlukijamaisesti

Lobba, lobbar, löbb, lybbit lobata
Lorca, Lorcer, Lörc, Lyrcit runoilla
Maija, maijar, muij, möijit mollata
Malaga, malagar, mölagöde, mälägydit huijata turisteja
Manga, mangar, möng, myngit lukea japanilaista sarjakuvaa
Marja, marjar, mörj, murjit marjoitella
Martta, martar, mörtt, myrtits martoittaa
Mingla, mingler, möngl, munglit sosialiseerata
Miska, miskar, mask, muskit miskeerata

Meira, meirar, möir, myirit maustaa
Mekla, meklar, makl, muklit meklata
Melba, melbar, malb, mulbit melbata

Meuhka, meuhkar, möyhk, myihkit häslätä
Miksa, miksar, max, muksit kysellä alinomaan vanhemmiltaan
Mirva, Mirvar, Marv, Murvit mirvoittaa
Missa, missar, möss, mussit ikävöidä, messuta
Moika, moikar, möik, myikit tervehtiä (tutt.)
Molla, möller, myllde, möllt mollata

Mombasa, mombasar, mombös, mombysit äititukikohdittaa
Muija, muijer, möij, myijits nalkuttaa (fem.)
Muska, muskar, mösk, myskit omistaa kuuluisa veli
Muurla, muurlar, möörl, myyrlit lasitehtaillaPääsivulle


Muusa, muusar, mööste, myystit viekoitella taiteilijaa
Nafta, naftar, nöft, nyftit tankata dieseliä
Nara, narar, narde, nart naarata
Natsa, natsar, nöts, nazit ylentää (arm.)
Niia, niiar, naa'ar, nuuit niiata
Niina, niiner, naan, nuunit raivata niinoja
Nikama, nikamar, nikym, nikömit kiropraktikoida
Ninja, ninjar, nanj, nönjit ninjeerata
Nokia, nokiar, nokidde, nokitt yhdistää ihmiset
Nola, nolar, nolde, nolt nollata
Nolla, nollar, nollde, nollt nolata
Nordla, nordlar, nördl, nyrdlits pohjustaa
Nypressa, nypressade, nypröss, nypryssit nypressoida (esim. mehua)
Ohitta, ohittar, öhatt, ohuttit ohittaa
Orja, orjer, örj, yrjit orjuuttaa / orjuuttua
Osviitta, osviittar, usvööt, osfyytit vihjata

Paarma, paarmar, pöörm, pyyrmit paarmata
Panda, pander, pönd, pyndit
söpöillä, ks. Koala
Paritta, parittar, parittats, pöritsyttit yhteensaattaa
Parja, parjar, parjde, parjt parjata

Pasta, pastar, pöst, pystit pastantaa, pastoa
Pensla, penslar, pönsl, punslit siveltää
Pispa, pispar, pasp, pustit uskotella
Pimpa, pimper, pömp, pympit yhteensaattaa, tuunata
Pinga, pingar, pöng, pungit kiinnittää joku Twitter-keskusteluun
Plektra, plektrer, plöktr, plyktrits plekuloida
Påska, påskar, påst, pöstit pashantaa, pashoa

Patcha, patchar, pötch, putchit asentaa patch-tiedosto (tietotekn.)
Persilja, persiljer, persiljde, persiljt risteillä

Pirkka, pirkker, pörkk, pyrkkit polkea hintoja
Pitcha, pitcher, patch, pötch kohdentaa idea(t)
Pizza, pizzar, pazz, puzzit pitsailla

Plaza, plazar, plötz, plytzit hengailla Italiassa
Plevna, plevnar, plavn, pluvnit vierailla tamperelaisessa pubissa
Pokka, pokkar, pokte, pokt kumartaa, vakavoitua
Prisma, prismar, prasm, prusmit piirtää kolmiulotteinen kolmio
Purna, purnar, porn, pörnit valittaa, purnata

Pökrä, pökrär, päkr, pykrit taintua hetkellisesti
Pöljä, pöljer, pöljde, pöljt skitsoilla
Raiva, raivar, röv, ryivits tehdä tilaa
Rakasta, rakastar, räkästäde, rykistit rakastaa (sark.)
Ranska, ranskar, rönsk, runskit ranskantaa, ranskoa
Reiska, reiskar, raisk, ryiskit remontoida
Respa, respar, rasp, ruspit respata
Rimstera, rimsterar, rammstad, römmstydit harata vastaan
Rinka, rinker, rank, runkit mastirboida, retkeillä

Rouda, rouder, röjd, ryidit kantaa kamoja
Rumba, rumber, rumbpte, rumbats danssia rumbaa
Rupla, rupler, ruplde, ruplt menettää arvonsa
Ryvita, ryvitar, rövityde, ryvitits syödä näkkileipää
Räknä, räknär, rökn, ryknit laskea
Saliva, salivar, sölivyde, sylivit kliistrata syljellä
Salla, sallar, söllde, söllt lapinmatkailla

Samba, sambar, sömb, symbit sambata
Schnittke, schnittkar, schnakt, schnuttits säveltää 1900-luvulla
Sepra seprar söpr syprit mustavalkoraidoittaa
Serva, server, sörv, survit servata
Sexta, sextar, söxt, syxtit kuusintaa
Sheiva, sheiver, shöiv, shyivit ajaa (karvaa)
Sirpa, sirpar, sarp, surpit sirpiä

Skanna, skannar, skönn, skunnit skannata
Skarpa, skarpar, skörp, skyrpits skarpata, ryhdistäytyä
Skeita, skeiter, sköit, skyitit rullalautailla

Skimba, skimber, skömb, skymbit lasketella (80-l.)
Skippa, skipper, sköpp, skyppit
Skumpa, skumpar, skumpte, skumpt nauttia kuohuviiniä
Sluiba, sluibar, sluibade, sluibat vetelehtiä

Sniputta, sniputtar, snaputte, snaputtt sala-ampua kiväärillä
Snautsa, snautser, snöyts, snyitsit usuttaa pieni koira jnkn päälle
Snooze, snoozer, snyyz, snääzit torkkukytkeä
Snorkla, snorklar, snörkl, snurklat kirnuta räkää nenässä eestaas

Sodoma, sodomer, sodomde, sodomdt tuomita tietyllä tavalla
Sohva, sohvar, söhv, syhvit makoilla
Sonja, sonjar, sönj, synjit nimetä tyttölapsi Sonjaksi
Sparta spartar spurt spörtit vähäelehtiä
Spectra, spectrar, spöctr, spycktrit naida (rumaa) rahaa

Spleina, spleinar, splöin, splyinit selittää pyytämättä
Sprinkla, sprinkler, sprönkl, sprynklits/sprunklits ehkäistä talopalo
Stalka, stalkar, stölk, stylkit salatarkkailla jotakuta (kiihottuen)
Starta, startar, stört, sturtit aloittaa, lähteä
Steppa, stepper, stöpp, stüppit puolittaa (vrt. isäpuoli)
Strima, strimer, ström, struumit striimata
Stånda, ståndar, ståndtde, ståntdtd pönöttää
Sumpla, sumpler, sömpl, sumplit sumplia, sumplata
Surfa, surfar, sörf, syrfit olla netissä
Svenska, svenskar, svönsk, svynskit ruotsintaa, ruotsita, ruotsia
Swaipa, swaipar, swöip, swyipits lääpäyttää älypuhelinnäyttöä
Tacka, tackar, tackte, tackt, tacktckt kiittää
Tarha, tarhar, tarhde, tarht tarhata

Teneriffa, teneriffer, teneröff, teneryffits örveltää ulkomailla
Tetra, tetrar, tötr, tytrit tetrata, juoda pillimehu

Timppa, timpar, tamp, tympit timottaa
Tosca, toscar, tasc, tuscit toscakakuttaa
Trampa, trampar, trump, trönpit astella
Treffa, treffar, traff, tröffit deittailla
Trenda, trendar, trönd, tryndit trendata
Tripla, tripler, trapl, truplit kolminkertaistaa
Tärpä, tärpär, törp, tyrpits tärpätä, osua kohilleen
Ultra, ultrar, öltr, yltrit checkata vauvan kondis
Ursa ursar, års, ursit tähtitieteillä
Uurna, uurnar, öörn, yyrnits tuhkata
Valka, valkar, völk, välkit valkata
Venla, venlar, vanl, vunlit vikitellä veljeksiä
Venta, venter, vönt, vyntit odottaa (Ahvenanmaa)
Vespa, vesper, vespde, vespt messuilla, ryhtyä skootterin päällä
Vibra, vibrar, vabr, vubrit vibroa
Vihma, vihmar, vahm, vuhmit vihmoa

Viina, viinar, vaan, vuunit viinuroida
Vispa, vispar, wasp, vuspit vispata
Zooma, zoomer, zööm, zyymits zoomata, tarkentaa
Ördä, ördär, yrd, ärtsit ördätä (svetisismi)